Τρίτη, 10 Μαΐου 2016

Οδηγίες για τον τρόπο εξέτασης του μαθήματος της Ιστορίας-Ύλη εξετάσεων

Σύμφωνα με Π.Δ. 319, ΦΕΚ 261 Α/ 27-11-2000 ο τρόπος εξέτασης του μαθήματος της Ιστορίας στο Γυμνάσιο ορίζεται ως ακολούθως:

Δίνονται δύο ομάδες ερωτήσεων Α και Β. Η ομάδα Α περιλαμβάνει πέντε ερωτήσεις από τις οποίες οι μαθητές/τριες επιλέγουν τις τρεις. Η ομάδα Β περιλαμβάνει τέσσερις ερωτήσεις από τις οποίες οι μαθητές/τριες επιλέγουν τις δύο. Οι ερωτήσεις μπορούν να αναλύονται σε δύο ισοδύναμα υποερωτήματα.

Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με τέσσερις (4) μονάδες (4Χ5=20).

Η Ομάδα Α περιλαμβάνει ερωτήσεις που ελέγχουν τη γνώση και την κατανόηση της ιστορικής ύλης που διδάχθηκαν οι μαθητές/τριες (εξήγηση ιστορικών όρων και εννοιών, περιγραφή ή ταξινόμηση ιστορικών γεγονότων, φαινομένων ή περιόδων, κατανόηση ή συνοπτική απόδοση του περιεχομένου μιας γραπτής ή εικαστικής ιστορικής πηγής, κατανόηση και περιγραφή των σχέσεων που υφίστανται ανάμεσα σε διαφορετικά ιστορικά γεγονότα, φαινόμενα κ.λπ.).

Η Ομάδα Β περιλαμβάνει ερωτήσεις που ελέγχουν την ικανότητα των μαθητών/τριών να αναλύουν στοιχεία και σχέσεις, να αξιολογούν τη δράση προσώπων ή ομάδων με βάση συγκεκριμένο κριτήριο, να συνθέτουν ιστορικά δεδομένα.

Στη Γ΄τάξη Γυμνασίου μπορεί να τίθεται και ερώτηση που αναφέρεται στη διάκριση ανάμεσα στην αντικειμενική ιστορική πληροφορία και στην υποκειμενική γνώμη που εκτίθεται σε μια ιστορική πηγή κ.λπ.

Και στις δύο ομάδες ερωτήσεων μπορεί να δίνεται στους/στις μαθητές/τριες φωτοτυπημένο ιστορικό υλικό προς επεξεργασία. Το υλικό αυτό δεν είναι υποχρεωτικό να προέρχεται αποκλειστικά από το σχολικό τους βιβλίο.


ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Κεφάλαιο Β΄
Κυκλαδικός πολιτισμός σελ. 21-22
Μινωικός πολιτισμός σελ. 23-28 
Μυκηναϊκός πολιτισμός σελ. 29-34
Κεφάλαιο Δ΄ 
Αρχαϊκή Εποχή σελ. 43-62 και 65-68
Κεφάλαιο Ε΄
Η Ηγεμονία της Αθήνας σελ. 69-82
Κεφάλαιο ΣΤ΄
Πελοποννησιακός πόλεμος σελ.83-91
Κεφάλαιο Ζ΄
Το έργο του Αλέξανδρου σελ. 102-103

Καλό διάβασμα και καλή επιτυχία!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου